Gojo Bridge

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Gojo Bridge, 1881

Smaller image: 188K.
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.