Taira

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Taira no Kiyomori Gestures to the Sun to Stand Still - 1885

Smaller image: 80K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors.
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.