Taira no Masakado Attacks an Opponent from Horseback

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Taira no Masakado Attacks an Opponent from Horseback - 1886

Smaller image: 79K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.