Nitta no Shiro Tadatsune Entering the Cave with a Torch

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Nitta no Shiro Tadatsune Entering the Cave with a Torch - 1886

Larger image: 229K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.