The Demon of Rashomon Retrieves her Arm

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Series: Yoshitoshi Manga: The Demon of Rashomon Retrieves her Arm - 1885

Smaller image: 80K
Yoshitoshi Manga
Yoshitoshi biography

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.