Shinozuka Iga no Kami Sadatsuna

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Shinozuka Iga no Kami Sadatsuna Attacks his Enemies with a Wooden Beam at Kawai Castle - 1886

Larger image: 214K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.