Soga no Goro Tokimune Held Back by Gosho no Goromaru

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Soga no Goro Tokimune Held Back by Gosho no Goromaru - 1886

Smaller image: 79K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors.
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.