Yamato Takeru-no-mikoto

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Mirror of Famous Generals:
Yamato Takeru-no-mikoto - 1876

Smaller image: 75K.
Mirror of Famous Generals
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.