Yoshitsune and Benkei Viewing Cherry Blossoms

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Yoshitsune and Benkei Viewing Cherry Blossoms - 1885

Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.